Location: Home > J_N > Krab 1969 - 1987 > Bemanningslijsten

Bemanningslijsten

Bemanning"Krab" januari 1969: Kapitein S.M. v.d. Zweep, 1e stuurman C.F. van Hoorn, d.d. bootsman R.A. Wesselink, matroos-runner A.J. van Gennep, matroos-runner J.N. Laagland, kok W. Kok, 1e wtk. H. Smit, 2e wtk. L.H.M. Vredenbregt, 3e wtk. J. van Santen, jongen V.W. van Die.

Bemanning "Krab" februari/maart 1969: Kapitein J.H. Hopman, 1e stuurman G.W. Camphuynder, 1e wtk. N.G. Halfweeg, 2e wtk. J. Otter, 3e wtk. H.K. Wichmann, ass. wtk. L. Stander, bootsman H.Th.A.M. v.d. Biggelaar, matroos-runner A.D. Lutterlof, matroos-runner C. v.d. Hak, matroos-runner R.W. Jansen, matroos-runner H. v.d. Burg, matroos-runner H.G. Braanker, matroos-runner J. Visser, hulpmachinist-duiker J.Th. van Ekelen, runner-duiker P.R. Bos, runner-duiker P. Raams, runner E. Nicolai. matroos-runner-duiker G. Hoogendijk, matroos o.g. H. Duivenvoorden, matroos o.g. H. Burger, kok G. Timmerman, koksjongen A.C.J. Kok, jongen P. Hoekstra.

Bemanning "Krab" april/mei 1969: Kapitein J.H. Hopman. 1e stuurman A.G. Kersten. 1e wtk. N.G. Halfweeg, 2e wtk. J. Otter. 3e wtk. H.K. Wichmann, ass. wtk. L. Stander, bootsman P.C. v. Zeelt, matroos-runner J. Hooiveld, matroos-runner T. Jongbloed, matroos-runner R.W. Jansen, matroos-runner H. v.d. Burg. matroos-runner H.G. Braanker, matroos-runner J. Visser, runner-duiker M. de Jong, runner-duiker H. Turfboer. runner-duiker J.C. Kristelijn, runner E. Nicolai. matroos-runner-duiker G. Hoogendijk, matroos o.g. H. Duivenvoorden, matroos o.g. H. Burger, kok F.E. v.d. Molen, koksjongen A.C.J. Kok, koksjongen P.S. Zwiers.

Bemanning "Krab" juni 1969: Kapitein J. H. Hopman, 1e stuurman A.G. Kersten, 1e wtk. G.H. van Heusden. 2e wtk. C. v.d. Sande, 3e wtk. H. Dijkstra, ass. wtk. A.T. Sluyter, bootsman P.C. van Zeelt, matroos-runner L.I. van Houten, matroos-runner T. Jongbloed, matroos-runner J. Hooiveld, runner J.J. Schuurman, matroos-runner A. Hagebeuk, matroos-runner P.A. van Bezu, matroos-runner G. Huenders. kok F.E. v.d. Molen, koksjongen J. Roozendaal, koksjongen P.S. Zwiers, matroos o.g. A. Sloterdijk, matroos o.g. C.M. de Wildt, runner-duiker M. de Jong, matroos-duiker H. Turfboer, runner-duiker J. C. Kristelijn, olieman-duiker J. Kuper, runner-duiker P. R. Bos.

Bemanning "Krab" juli 1969: Kapitein J.H. Hopman, 1e stuurman G.W. Camphuynder, matroos-runner J. Groen, matroos-runner L.I. van Houten, matroos-runner C. Guyt, matroos-runner P.A. van Bezu, matroos-runner R. Zwart, matroos-runner A. Hagebeuk, matroos o.g. C.M. de Wildt, matroos o.g. A. Sloterdijk, runner-motordrijver J.J. Schuurman, runner-duiker P.R. Bos, matroos-duiker A.J. van Gennep, olieman-duiker P. Raams, matroos-hulpduiker G. Hoogendijk, olieman-duiker J. Kuper, kok G. Timmerman, koksjongen J. Roozendaal, jongen G.J. Bakker, d.d. 1e wtk. G.H. van Heusden, 2e wtk. C. v.d. Sande, 3e wtk. H. Dijkstra, ass. wtk. A.T. Sluyter.

Bemanning "Krab" augustus 1969: Kapitein J.H. Hopman, 1e stuurman G.W. Camphuynder, matroos-runner P.A. van Bezu, matroos-runner A. Hagebeuk, matroos-runner R. Zwart, matroos-runner J. Groen, matroos o.g. C.M. de Wildt, matroos o.g. A. Sloterdijk, kok G. Timmerman, koksjongen J. Roele, dekjongen G.J. Bakker, 1e wtk. J. Otter, 2e wtk. C. v.d. Sande, 3e wtk. H. Dijkstra, ass. wtk. A.T. Sluyter, runner-motordrijver K.R. Drommel, matroos-duiker M. de Jong, runner-duiker P.R. Bos, matroos-duiker A.J. van Gennep, hulpduiker P. Raams, hulpduiker, J. de Jong, hulpduiker G. Hoogendijk.

Bemanning "Krab" september 1969: Kapitein C.A. Koops, 1e stuurman G.W. Camphuynder, bootsman P.C. van Zeelt, matroos-runner A. van Delft, matroos-runner J. Groen, matroos-runner R. Zwart, matroos-runner T. Jongbloed, matroos-runner W. van de Veer. matroos o.g. N.G.M. Michel. kok G. Timmerman, koksjongen J. Roele, dekjongen G.J. Bakker, 1e wtk. J. Otter, 2e wtk. H.K. Wichmann, 3e wtk. P.H. Reyers, L.L. wtk. A.M.J. Helsloot, matroos-hulpduiker C. Peperkamp, runner K.R. Drommel, runner-duiker M. de Jong, runner-hulpduiker J. de Jong, matroos-duiker H. Turfboer. matroos-duiker G. Hoogendijk, runner-duiker P. Raams.

Bemanning "Krab" oktober 1969: kapitein C.A. Koops, 1e stuurman P. Verbeek, bootsman P. van Zeelt, matroos A. van Delft, matroos R. Broersma, matroos W. van der Veer, matroos T. Jongbloed, matroos o.g. N.G.H. Michel, kok E.A. Goormachtig, koksjongen P.S. Zwiers, dekjongen L.C. Backus, 1e wtk. G.H. van Neusden, 2e wtk. H.K. Wichmann, 3e wtk. P.H. Reyers, L.L. wtk. A.J.M. Helsloot, runner E. Nicolai, olieman-duiker J. Kuper, matroos-duiker G. Peperkamp, matroos-duiker H. Turfboer, runner-duiker R. Dech, runner-duiker P.R. Bos.

Bemanning "Krab" november/december 1969: kapitein C.A. Koops,1e stuurman P. Verbeek, bootsman P. van Zeelt, matroos A. van Delft, matroos R. Broersma, matroos W. van der Veer, matroos T. Jongbloed, matroos o.g. N.G.H. Michel, kok E.A. Goormachtig, koksjongen P.S. Zwiers, dekjongen L.C. Backus, 1e wtk. G.H. van Heusden, 2e wtk. H.K. Wichmann, 3e wtk. P.H. Reyers, L.L. wtk. A.J.M. Helsloot, runner E. Nicolai, olieman-duiker J. Kuper, matroos-duiker G. Peperkamp, matroos-duiker H. Turfboer, runner-duiker R. Dech, runner-duiker P.R. Bos.

Bemanning "Krab" eerste kwartaal 1970: Kapitein J.H. Hopman, 1e stuurman G.W. Camphuynder, bootsman P.B. Bakker, matroos L.J. v. Houten, matroos A. Hagebeuk, matroos U.D. De Vries, matroos A. v. Slooten, matroos o.g. R. Giebing, matroos A.M. Verwindt, matroos H. Joosten, matroos J.J. v. Kerkvoort, matroos o.g. M. Goed, 1e wtk. L.S. Hoekstra, 2e wtk. A. Abeleven, 3e wtk. H. Dijkstra, runner H.J. De Ridder, kok G. Timmerman, koksjongen J. Reek, jongen H.W. Langendijk, duikers: runner M. de Jong, runner P. Raams, matroos G. Hoogendijk, matroos J. Bos, matroos J. Visser, matroos H.S. Heek.

Bemanning "Krab" tweede kwartaal 1970: Kapitein J.H. Hopman, 1e stuurman J.P. Jense, matroos A.A.A. Dorland, matroos A.J. Mulder, matroos F.A.A. Hart, matroos Ch. de Jager, matroos E.H. Nipperus, matroos o.g. R.J. Lakeman, kok F.E. van der Molen, koksjongen J.C. Steenhuis, dekjongen A.J. Dijs, 1e wtk. A. Rebel, 2e wtk. Th.H. Bisselink, 3e wtk. P.H. Reyers, runner-motordrijver E. Nicolai, duiker J. Kuper, duiker C. Peperkamp, duiker A. van Delft, duiker H. Duivenvoorden, runner-duiker P. Raams.

Bemanning "Krab" derde kwartaal 1970: Kapitein A.C. van Kalken, 1e stuurman P. Stap, 1e wtk. F. de Kok, 2e wtk. F.P. Buyl, kok J. Rozendaal, koksjongen R.W. Vening, matroos F.A.A. Hart, matroos R. Tuitman, matroos J.J. van Kerkvoort, matroos M. Goed, matroos A. Zuiderduin, matroos o.g. F.J. Kooke, dekjongen B.W. Langendijk, runner A. Ketting, matroos-duiker G. Hoogendijk, matroos-duiker H. Kokelaar, matroos-duiker H. Turfboer, matroos-duiker M. de Jong.

Bemanning "Krab" vierde kwartaal 1970: Kapitein J. Hopman, 1e stuurman G.W. Camphuynder, 1e wtk. D. Los. 2e wtk. H.K. Wichmann, bootsman P. Klooster, matroos J.C. de Vrij, matroos W.G. van Vliet, matroos F.H. de Groodt, matroos A. Zuiderduin, matroos N. Stigter, matroos o.g. M. Zwart, kok G. Timmerman, koksjongen J.L. Peschier, dekjongen A.J. Dijs, runner E. Nicolai, olieman-duiker J. Kuper, matroos-duiker K. van der Mand, matroos-duiker H. van Duivenvoorden, matroos-duiker J. Bos.

Bemanning "Krab" maart 1971: Leo Hoekstra, marconist W.J.C. v.d. Ham.

Bemanning "Krab" december 1973 tot maart 1974: matroos Cor Hak.

Bemanning "Krab" januari 1975 tot april 1975: jongen Frans van Laar.

Bemanning "Krab" juni 1975: matroos Henk Levasier.

Bemanning "Krab" oktober 1975: kapitein H. Sterrenburg, 1e stuurman J.P. Jense. 1e wtk. J. van der Veen, d.d. bootsman D. Brouwer, matroos P. Zwart, matroos o.g. G. van Egten, jongen M. de Bruin, kok J. van Haagen, jongen K. Koedam, motorist C. Duivenvoorden, stoker-olieman E. Schouten, stoker-olieman J. van Steendelaar, matroos-duiker J. van Dongen, matroos-duiker G. Schoeman, matroos-duiker K. v.d. Mand, matroos-duiker H. Duivenvoorden, olieman-duiker H. Lammen, olieman-duiker A. Schonewille.

Bemanning "Krab" december 1975: kapitein H. Sterrenburg, stuurman J. Zwiers. 1e wtk. J. v.d. Veen. d.d. bootsman D. Brouwer, matroos J. Hems, matroos P. Zwart, matroos o.g. G. van Egten, kok J. van Haagen, jongen M. de Bruin, jongen K. Koedam, motorist C. Duivenvoorden, olieman E. Schouten.

Bemanning "Krab" februari 1976: Frans van Laar matroos o.g.

Bemanning "Krab" augustus 1976: Kees de Ru 1e stuurman.

Bemanning "Krab" september 1976: Kees de Ru 1e stuurman.

Bemanning "Krab" oktober 1976: M. Verschoor, K. de Ru, J. v.d. Hoek, L. Nuisker, W. Houben, Ch. Morel, R.H. Koper, J.J. v.d. Veen. H. Ten Broeke, K. v.d. Mand, H. Duivenvoorden, G. Schoeman, D. Schakel, W. F. Verduyn, B. J. Klaassen.

Bemanning "Krab" december 1976: P. Verbeek, J. Zwiers, G. Zwart, K.H. Biard, K. Koedam, J. Roozendaal, R. Kamstra, C. Duivenvoorden, A. Koning, J. Kuper, G. Schoeman, R. Roobeek, W. Engels, J.F. Seegers, B.J. Klaassen.

Bemanning "Krab" februari 1977: C. van Wijk, J. Zwiers, G. Zwart, K.H. Biard, K. Koedam, J. Roozendaal, R. Kamstra, C. Duivenvoorden, A. Koning, G. Hoogendijk, C. Roobeek, W. Engels, J.F. Seegers, C. Geuzebroek, E.J. Laan.

Bemanning "Krab" april 1977: A.P. van Oosten, E.H. Nipperus, H. Hennevanger, J.H. de Zwart, G. Duin, I.J. Fliers, W.P. van Aken, J.J. v.d. Veen, R.J. Hennevanger, K. v.d. Mand, J. v.d. Zee, J. van Dongen, G. Schoeman, H. Teeken, J. v.d. Graaf.

Bemanning "Krab" juni 1977: C.A. Koops, E. Matzinger, J.H. Prins, J. Rog, M. de Bruin, K.J. Piet, F. v.d. Heyden, H. van Heerd, J.M. Jacobs, K. v.d. Mand, J. van Dongen, J. v.d. Graaf, A. van Delft, H. Teeken, G. Schoeman, D. Schakel.

Bemanning "Krab" oktober 1977: A.C. van Kalken, K.H. Weiman, W. v.d. Wiele Jr., J.J. Wilms, wtk. Gerard Creemer, A. Clement, J.P. de Boer, S.J. Kroezen, H. Zwaag, A. Collado Romero, G. Hoogendijk, F.G. Pleyte, E.J. Laan, C.J. Geuzebroek.

Bemanning "Krab" december 1977: M. Verschoor, A. v.d. Meij, R. Sperling, G. Vermeulen K. Koedam, Tj. de Vries, P. Schrage, D. Burgers, D. Schakel, F. Scheller, R. van Leeuwen, H. de Rooij, S. v.d. Plaat, T.W. Hofkamp.

Bemanning "Krab" maart 1978: G. Hoogendijk, J.C. Storre, C.H. Adriaensen. Th. Adrichem, A.P. van Oosten, J. Cana, L. Nuisker, W.P. van Aken, G.J. Luyer, C. van Buuren, J. Smit, J.J. Duyn, H. Teeken, H. de Rooij, J.A. Baars.

Bemanning "Krab" mei 1978: A.P. van Oosten, F.B. Koedijker, W.C. Kaufmann, L. v.d. Woude, F. van der Heyden, R. Lijsenaar, G.J. Luyer, J. Smit, H.W. Kruse, C.J. Goldewijk, R. Broersma, G. Vianen, C. van Buuren, H. Teeken, J.A. Baars.

Bemanning "Krab" augustus 1978: P. Verbree, H. van Raaphorst, R. Tuitman, F. de Waal, A.J. Gerlich, K.J. Piet, M. Angenent, H.K. Wichmann, C.M. Duivenvoorden, D. Schakel, C. van Buuren, C. Geuzebroek, R.J. van Duin, J.A. Baars, G. Vianen.

Bemanning "Krab" oktober 1978: runner Cor Hak.

Bemanning "Krab" december 1978: A. P. van Oosten, J. J. Markx, C. v.d. Hak, P. P. Sibinga-Mulder, J. H. M. Hoefs, C. Hollenberg, M.S. v.d. Vaart, L. E. Jansen, J.M. Jacobs, E. J. Laan,R. J.van Leeuwen, P. P. Piret, R. J. van Duin, A. L. Elissen, J. v.d. Graaf.

Bemanning "Krab" maart 1979: bootsman Hugo Hennevanger.


Bemanning "Krab" april 1979: C. van Wijk, A.F. Krop, H. Hennevanger, G.J. Luyer, G.J. van Aken, D. Benne, H.K. Wichmann, H. ten Broeke, G. Schoeman, E.J. Laan, P.L. de Geus, J.H. van Vurgt, J. v.d. Graaf, J. de Jong.

Bemanning "Krab" mei 1979: bootsman Hugo Hennevanger.

Bemanning "Krab" juli 1979: M. Verschoor, J. Cana, M. Mauel, R. Denée, P van Lunteren, A. Stam, W. van Hattum, T. Teepe, A. Collado-Romero, A. van Delft, D. Koning, H. Barbara, G. Vermeulen, E. Pittoors, J. Podt.

Bemanning "Krab" maart 1980: G. de Fouw, J. Zwiers, W. Harting, H. Onel, G. Haynes, R. Lijsenaar, A. Tijms, L. Jansen, W. van UI, C. van Buuren, H. Barbara, L. Davans, J. van Vugt, J. Baars, P. Borger.

Bemanning "Krab" mei 1980: G. de Fouw, J. Zwiers, W. Harting, J. Berner, J. A. Pardoen, R. Lijsenaar, A. J. Tijms, H. Wichmann, L. G. J. Kemper, C. v. Buuren, H. R. Barbara, E. B. Vilijn, P. L. de Geus, C. Schouten, J. A. Baars.

Bemanning "Krab" oktober 1980: A. van Oosten, M. Bos, R. Korver, J. Berner, J. Verheek, K. Piet, F. van Gelder, H. Schaap, P. van Trigt, P. v.d. Moolen, B. Toppers, R. van Duin, P. Borger, C. Geuzebroek, G. Vermeulen.

Bemanning "Krab" december 1980: M. Verschoor, W. v. Golstein-Brouwers, R. Sperling, A. Markx, E. Gevers, M. Bal, C. Pil, P. de Geus, H. Barbara, W. Verduyn, J. v.d. Graaf, R. Engelbertink, F. Wichmann

Bemanning "Krab" september 1982: Olieman Arend van Hulst.

Bemanning "Krab" oktober 1982: Olieman Arend van Hulst.

Bemanning "Krab" november 1982: Olieman Arend van Hulst.

Bemanning "Krab" december 1982: kapitein M. Verschoor, 1e stuurman R. van Hoek, bootsman B. Winkel, matroos S. Schot, matroos o.g. T. van oosten, kok H. Bos, jongen B. Zuidema, 1e wtk. C. Zeestraten, olieman J. Stoop, chef-duiker B. Toppers, duiker G. Geuzebroek, duiker R. van Leeuwen, duiker F. Wichmann, duiker R. van Duin, duiker G. van Aken.

Bemanning "Krab" januari 1983: 1e wtk. Kees Zeestraten, bootsman Frans van Laar.

Bemanning "Krab" februari 1983: 1e wtk. Kees Zeestraten, bootsman Frans van Laar.

Bemanning "Krab" maart 1983: bootsman Frans van Laar.

Bemanning "Krab" april 1983: bootsman Frans van Laar.

Bemanning "Krab" juli 1983: M. Verschoor, J. Cana, J. de Rooij, F. Siep, E. Bouwmeester, K. Piet, D. Burgers, P. Koelewijn, B. Toppers, R. Engelbertink, F. Wichmann, C. Geuzebroek, R. Brans, J. Foks.